Immaterialrett
Immaterialrett er et rettsområde som omhandler rettigheter av ikke-materiell art. Under immaterialretten ligger blant annet opphavsrett, patentrettigheter, designrett og kjennetegnsretten.

Grunnen til at det kalles ikke-materielle rettigheter er fordi de ikke knytter seg til fysiske gjenstander, men til ikke fysiske goder som ofte kan tilknyttes et produkt eller lignende. Eksmpelvis kan det vises til opphavsretten til en bok hvor eiendomsretten til boken tilfaller den som har kjøpt den, mens opphavsreten til innholdet i boken regnes som forfatterens åndsverk. De immateriale rettighetene er der for å sørge for at forfatterens åndsverk ikke misbrukes ved at boken for eksempel kopieres, som vanskeliggjør at forfatteren tjener penger på sitt produkt. Slike rettigheter gir følgelig en forfatter en enerett til å utnytte godene ved sitt produkt ut over de rent eiendomsrettslige knyttet til et enkelt eksemplar av boken.

Immaterielle rettigheter verner selvsagt for flere enn kun forfattere slik som eksmpelet ovenfor. Det som vernes er i utgangspunktet ideen, formen, innholdet, eller kunnskap tilknyttet et produkt. Kort fortalt er det et vern mot at andre kopierer, etterligner en persons prestasjon, eller urettmessig utnytter denne personens navn og rykte. Dette fordi det er viktig å sikre rettighetshaverens økonomiske og ideelle interesser.

De imaterielle rettigheten sikrer vern knyttet til markedmessige kjennetegn, den kunstneriske fremstillelsen av et åndsverk eller design, og innovasjonen bak en oppfinnelse. Videre vernes også varemerker og foretaksnavn gjennom sin iboende funksjon som kjennetegn for eksmpelvis en bedrift. Det kan både være bedriftsmessige, industrielle interesser, og kunsteriske interesser som vernes etter reglene. Industrielle rettigheter får man som oftest ved at de registreres hos den offentlige myndighet. Eksempelvis en søknad om patent. Kunstneriske rettigheter oppnås så snart fremstillelsen av et produkt er ferdig, og det behøves ingen registrering.