Selskapsrett
Selskapsretten berører alle som driver næringsvirksomhet. Solid innsikt i de selskapsrettslige lover og regler er viktig for en optimal styring av selskaper. Selskapsrettslige spørsmål oppstår nærmest daglig for de som opererer i næringslivet, og kan blant annet omhandle spørsmål om hvordan et selskap skal stiftes, valg av selskapsform, struktur, organisering og ledelse. Utforming av formell selskapsdokumentasjon og hvordan forholdet mellom selskapet og aksjonær skal oppstilles, kan være andre spørsmål som dukker opp i en selskapsrettslig sammenheng.

I slike prosesser vil det ofte være svært hensiktsmessig å la seg bistå av en advokat for å sikre at de til enhver tids gjeldende regelverk følges, og for å sikre at det ikke oppstår rettslige tvister i fremtiden. Typiske eksempler kan være tvist om aksjonæravtaler, eller tvister knyttet til fisjon og fusjon av selskap.

Ta kontakt med oss om det er behov for juridisk bistand fra advokat innenfor selskapsrettslige forhold.