Vergemål
For mindreårige er foreldre med foreldreansvar verger. Ved fylte 18 år kan det imidlertid oppstå behov for enkelte for bistand til å ivareta sine juridiske, personlige og økonomiske interesser. Vi påtar oss oppdrag som verge, herunder også som prosessfullmektig ved behandling av vergemålssaker i og utenfor domstolene, samt bistår med klager over vedtak hos fylkesmannen.

Enhver som har behov for verge kan søke om å få dette oppnevnt hos Fylkesmannen det fylke personen er folkeregistrert. Vergemålsloven vektlegger selvbestemmelsesrett og rettssikkerhet for personer med nedsatt evne til å ivareta sine egne personlig og økonomiske interesser.

En verge mottar som hovedregel et mandat fra Fylkesmannen som oppnevner verge. Mandatet kan blant annet gå ut på å ivareta vedkommende vergehavers økonomiske interesser. I slike saker kan vi blant annet bistå med gjeldsforhandling, søknader til Nav og andre offentlige instanser om økonomiske ytelser, samt yte bistand i forbindelse med boligsalg eller kjøp og salg av andre eiendeler. Mandatet kan også gå ut på å ivareta vergehavers personlige interesser.

En person kan også helt eller delvis fratas rettslig handleevne på nærmere angitte vilkår. En slik beslutning skal behandles av tingretten. Med rettslig handleevne menes evnen til selv å inngå avtaler og andre rettslig bindende kontrakter og liknende.

Hvem kan bli satt under vergemål?
Vergemålsloven § 20 regulerer vilkårene for å settes under vergemål. Paragrafen bestemmer at en eller flere medisinske tilstander eller diagnoser kan danne grunnlag for å bli satt under vergemål, og nevner blant annet sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred som medfører at vedkommende ikke er i stand til å ivareta sine interesser.

Begrepet sinnslidelse omfatter ulike former for psykoser som blant annet schizofreni og bipolar lidelse, samt andre typer mentale eller atferdsmessige lidelser. Som eksempel på psykisk utviklingshemming kan nevnes Downs syndrom. Rusmiddelmisbruk omfatter misbruk av alle ulike typer rusmidler, også alkohol. For å falle inn under definisjonen «alvorlig spillavhengighet» er det en forutsetning at vedkommende ikke er i stand til å ivareta sine interesser og forpliktelser på grunn av avhengigheten. Alvorlig svekket helbred dekker enhver form for fysiske svekkelser som kan medføre at en person ikke er i stand til å ivareta sine interesser.

En person som ønsker verge må selv samtykke til oppnevningen. Samtykket kan på ordinært vis og til enhver tid trekkes tilbake. Dersom vedkommende er vurdert til å ikke være samtykkekompetent grunnet som medisinske tilstand eller lidelse, kan verge oppnevnes uavhengig av vedkommende vergehavers samtykke.

Søknad om å få oppnevnt verge kan sendes til Fylkesmannen av vedkommende selv, pårørende, behandlende lege eller tilsynslege, eller av verge dersom personen allerede er under vergemål. Verge kan oppnevnes for mindreårige så vel som personer som har behov for bistand i saker som berører dens personlige og økonomiske interesser. Vergen har kompetanse til å foreta rettslige handlinger og råde over vergehavers midler på vegne av og i samarbeid med vergehaver.  

Finansiering
Hovedregelen er at vergehaver selv dekker vergens utgifter og godtgjøring. Det finnes imidlertid unntak hvor vergens utgifter kan kreves dekt av det offentlige ved Fylkesmannen.

Ved behandling av spørsmål om fratakelse av rettslig handleevne for tingretten, dekkes utgifter til advokat av det offentlige. I et slik tilfelle kan personen selv velge hvem vedkommende ønsker som sin prosessfullmektig ved domstolsbehandlingen.